Update

Update bij Watermonsters

Geplaatst op 12 mei 2023, 10:13 uur

Gisteren verscheen een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over de slechte waterkwaliteit in Nederland. Het rapport heet 'Goed water goed geregeld'. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), sinds 2000 van kracht, schrijft voor dat alle wateren in Europa uiterlijk in 2027 aan de normen voldoen. Nederland gaat dat niet halen. Daar zijn volgens het rapport drie redenen voor: "(1) een gebrek aan urgentiebesef, (2) een te grote vrijblijvendheid bij de keuze voor en het gebruik van beschikbare beleidsinstrumenten, en (3) een gebrekkige invulling en uitvoering van taken en verantwoordelijkheden." De overheid moet dus veel meer vaart maken met beleid.

Dat is wat mij betreft een mooi aanknopingspunt voor ons project, want als wij de waterkwaliteit gaan meten, dan kan dat bijdragen aan het urgentiebesef in Weesp. Bij het tweede punt schrijft de RLI ". Voor het behalen van de KRW-doelen is de inzet van diverse bewindspersonen, provincies, gemeenten en waterschappen vereist. Hun inzet is de afgelopen jaren vastgelegd in bestuursakkoorden, maar de gemaakte afspraken zijn niet juridisch bindend." In Weesp wordt dat mooi geïllustreerd door de  bestuurscommissie. In het programma-akkoord staat nog: "Voor een schoner leefklimaat maken we ons sterk voor een verbetering van de lucht- en waterkwaliteit." Maar hoe ze dat gaan doen is nog niet helemaal duidelijk, want in de Gebiedsgerichte Uitwerking 2023, die een uitwerking van het programma-akkoord zou moeten zijn, wordt het thema lucht en water niet genoemd. Ook hier denk ik dat een onderzoeksproject, zoals Watermonsters, kan bijdragen tot een hernieuwd besef dat er ook vanuit de bestuurscommissie kan worden bijgedragen aan het wel bereiken van de KRW en het invullen van het eigen programma-akkoord.

Illustration
 
Deel dit: